睡蓮

 • 5937-a.JPG

 • 5938-a1.JPG

 • 5939-a2.JPG

 • 5941-b.JPG

 • 5942-c.JPG

 • 5943-d.JPG

 • 5944-e.JPG

 • 5945-f.JPG

 • 5946-g.JPG

 • 5947-h.JPG

 • 5948-i.JPG

 • 5949-j.JPG

 • 5950-k.JPG

 • 5951-l.JPG

 • 5952-m.JPG

 • 5953-n.JPG

 • 5954-o.JPG

 • 5955-p.JPG

 • 5956-q.JPG

 • 5957-r.JPG